KNJIŽEVNOST UŽIVO
KNJIŽEVNOST UŽIVO
KNJIŽEVNOST UŽIVO


Impressum
Sponzori i donatori

Izdavač
HRVATSKI P.E.N. CENTAR
HRVATSKO DRUŠTVO PISACA

Za izdavača
ZVONKO MAKOVIĆ, VELIMIR VISKOVIĆ

Direktorica festivala
SIBILA PETLEVSKI

Urednik
MILOŠ ĐURĐEVIĆ

Vizualni identitet, logo
BISERKA BARETIĆ

Grafička priprema tiskanog izdanja
Durieux